Admin      SKENDEPTIT    

O nás

    Združenie Live AID – je dobrovoľným občianskym združením, vzniknutým a pôsobiacim v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v SR, ktoré vzniklo za účelom uspokojovať spoločné a verejne záujmy, registrované na Ministerstve vnútra 9. 2. 2006.

    Združenie a jeho členovia sa vo svojej činnosti riadia zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými predpismi, vlastnými stanovami, organizačným poriadkom a uzneseniami svojich orgánov. Live aid je samostatným združením s úplnou právnou subjektivitou. Pridelené IČO 30801443 je uvedené v Štatistickom registri dňa 3. 3. 2006.

    Live AID je mimovládna rozvojová organizácia, ktorej hlavným poslaním je vykonávanie aktivít domácej i zahraničnej rozvojovej pomoci a spolupráce s dôrazom na rozvojové krajiny v Afrike, inak nazývané ako „krajiny chudoby“. Na Slovensku je hlavným poslaním združenia realizácia aktivít rozvojového vzdelávania a vedenie Európskeho kultúrneho a svetového dialógu, čím chce prispieť k zvyšovaniu povedomia širokej vrstvy obyvateľstva o solidarite a kultúre a napomôcť k vytvoreniu kultúrneho a tolerantného prostredia. Jednou z nemenej dôležitých aktivít je aj šírenie informácií o spomenutých oblastiach a krajinách, propagácia ich kultúrneho bohatstva a podpora Africko-slovenskej spolupráce na všestrannej úrovni. Prepojením uvedených aktivít umožňujeme aj priamo  podporovať a zastupovať záujmy našich partnerov doma i v zahraničí, ako aj zviditeľniť Slovensko v kontaktných krajinách. Za týmto účelom združenie uskutočňuje najmä:

Kontakt

Live AID, o. z.
Lazaretská 29
811 09 Bratislava
Web: www.liveaid.wz.cz
e-mail: liveaidoffice@yahoo.com
tel.: 0914 142 890
Bankové spojenie SLSP: 0523221793/0900
IBAN: 0509000000000523221793
Bic-SWIFT: GIBASKBX